Natuurtoets

Wet natuurbescherming

 

voor Architectenbureaus | Vastgoedontwikkeling |Bouwbedrijven 

VOORKOM MET EEN GOEDE QUICKSCAN DAT EEN DROOM EEN NACHTMERRIE WORDT

Het zou wel erg vervelend zijn als je vanwege een slecht uitgevoerde Quickscan Wet natuurbescherming vertraging oploopt met je project of zelfs imagoschade lijdt. Daarom is natuurtoetsen.nl in het leven geroepen. Je wilt namelijk een mooi project realiseren. Een project waar mensen gelukkig van worden. Dat kan een inspirerende en gezonde werkomgeving zijn of een duurzaam thuis voor hen die toe zijn aan een nieuwe woonomgeving. Waar het om gaat is dat je met vastgoed een positieve impact kunt maken op iemands leven als je de juiste dingen ontwikkelt.

Moet je voorstellen dat je bezig bent met een project en dan blijkt dat je een natuurtoets vergeten bent of de ingediende natuurtoets voor een bestemmingsplanwijziging of omgevingsvergunning wordt teruggestuurd door het bevoegd gezag omdat het van onvoldoende kwaliteit is. 

VOOR WELKE ACTIVITEITEN IS ER EEN QUICKSCAN NODIG?

  • Bouwen
  • Slopen
  • Renoveren

  • Aanleggen verharding
  • Aanleggen beplanting
  • Ontgraven

  • Rooien beplanting
  • Vellen van bomen

Dit zijn namelijk activiteiten die kunnen conflicteren met de Wet natuurbescherming.

Natuurtoetsen nieuwbouw
VOORKOM ONNODIG GEDOE

BEVOEGD GEZAG

Want wat is het risico bij een natuurtoets die te snel of onnauwkeurig uitgevoerd wordt? Precies, dan moet de toets aangepast worden en dat kost onnodig veel tijd en geld. Juist bij een Quickscan komt het er op aan. Met een Quickscan beslis je in feite ook over iemands portemonnee. Is een Quickscan van onvoldoende kwaliteit dan kost dat tijd en dus geld. Geeft een Quickscan aan dat er nader onderzoek uitgevoerd moet worden dan moet je als initiatiefnemer weer een investering doen. Belangrijk is dat je het bevoegd gezag mee neemt in je ontwikkeling goed onderbouwd welke mogelijk impact dat heeft op beschermde gebieden, beschermde soorten en indien van toepassen op beschermde houtopstanden. Een Gemeente of Omgevingsdienst die de Quickscan beoordeelt gaat zelden ter plaatse kijken om de situatie te beoordelen. Met een goede gebiedsbeschrijving, een juiste interpretatie van bestaande data uit de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) en een overzicht met relevante foto’s van gebiedskenmerken, mogelijke verblijfplaatsen, sporen en waargenomen soorten in het plangebied wordt degene die de Quickscan beoordeeld op volledigheid en kwaliteit geholpen bij de beoordeling.

 

Meer dan 20 jaar ervaring met (beschermde)

STADSNATUUR

Onze senior ecoloog Maarten W. Kaales heeft meer dan 20 jaar ervaring met beschermde stadsnatuur en natuurwetgeving. Als adviseur ecologie en biodiversiteit voert hij Quickscans uit voor architectenbureaus, vastgoed- en bouwbedrijven, hoveniers, aannemers en overheid. Onze ecoloog heeft als ecologisch adviseur voor omgevingsdiensten en gemeenten ervaring met het beoordelen van quickscans Wnb, soortgerichte onderzoeken en voortoetsen die uitgevoerd zijn ten behoeve van een omgevingsvergunningaanvraag. Daarnaast adviseert onze ecoloog ook op het gebied van ecologisch beheer en natuurinclusief bouwen. Deze kennis en ervaring is terug te zien in onze Quickscans.

Een goed begin is het halve werk!

SPELREGELS

Dat geldt zeker ook voor het uitvoeren van een Quickscan Wet natuurbescherming. Daarom is het belangrijk te weten wat de spelregels zijn. Weet wat een Quickscan inhoudt en waar het voor dient.

Wat is een Quickscan?

Een Quickscan is een integrale globale natuurtoets. Een Quickscan Wet natuurbescherming toetst aan beschermde gebieden (Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland), beschermde soorten, en aan beschermde houtopstanden.

Een Quickscan is niet even zomaar een snelle toets, zoals wel eens wordt verondersteld. Integendeel! Met name de toetsing aan beschermde soorten is complex. In het stroomschema voor het onderdeel toetsing aan beschermde soorten hieronder is op vereenvoudigde wijze weergegeven welke stappen er doorlopen moeten worden. 

Waarom heb je een Quickscan nodig als je wilt gaan ontwikkelen?

Met een Quickscan kom je er achter of er mogelijk als gevolg van je ruimtelijke ontwikkeling de Wet natuurbescherming wordt overtreden. Met een Quickscan weet je waar je aan toe bent met je planning.

Als er niets aan de hand is voor wat betreft beschermde natuur kun je verder met je werkzaamheden. Wordt de Wet natuurbescherming mogelijk wel overtreden als gevolg van de ruimtelijke ontwikkeling dan is er vervolgonderzoek nodig. 

Vervolgonderzoek naar beschermde gebieden wordt een Voortoets genoemd. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of er mogelijk negatieve effecten te verwachten zijn ten aanzien van instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Vervolg onderzoek naar beschermde soorten wordt een Nader soortgericht onderzoek genoemd. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of als gevolg van de ruimtelijke ontwikkeling verbodsbepalingen van beschermde soorten worden overtreden. Vervolgonderzoek naar beschermde houtopstanden is niet van toepassing.  

Wat is het doel van een Quickscan?

Het doel van een Quickscan is niet het uitsluiten van negatieve effecten. Hoewel het bevoegd gezag en diverse onderzoeksrapporten hierover schrijven kan dat niet het doel zijn. Het doel bij de toetsing aan beschermde gebieden is het aannemelijk maken dat er geen negatieve effecten zullen optreden of het aannemelijk maken dat er mogelijk wel negatieve effecten te verwachten zijn. Het doel van de toetsing aan beschermde soorten (dit is het onderdeel flora- en faunascan) is het aannemelijk maken dat er geen verbodsbepalingen overtreden worden of het aannemelijk maken dat er mogelijk wel verbodsbepalingen overtreden worden. Het uitsluiten van negatieve effecten bij de toetsing aan beschermde soorten is vrijwel onmogelijk.  Het doel van een Quickscan is het aantonen, door middel van een goede onderbouwing, dat het aannemelijk is dat er geen verbodsbepalingen worden of dat het aannemelijk is dat wel verbodsbepalingen overtreden worden.  Een natuurtoets, dus ook een flora- en faunascan (onderdeel toetsing soortenbescherming) is namelijk een momentopname. 

Wat is het risico als je geen Quickscan laat uitvoeren?

Een overtreding in het kader van de Wet natuurbescherming is een economisch delict!  Als initiatiefnemer ben je verantwoordelijk voor eventuele overtredingen en hoofdelijk aansprakelijk. Bij een overtreding riskeer je een boete en het stilleggen van je project. Daarnaast is er kans op imagoschade voor het bedrijf waarbij je werkt. Dit kan vergaande consequenties hebben.

Hoe kun je hier het beste mee omgaan? Zorg ervoor dat de natuurtoetsen uitgevoerd worden door mensen die aantoonbaar deskundig zijn. Maak niet de fout om direct een soortgericht onderzoek uit te laten voeren. Want waaruit blijkt naar welke soorten je onderzoek moet doen? Precies, dat weet je dus niet! Maak ook niet de fout te denken dat het allemaal wel mee valt. Als je niet deskundig bent op het gebied van biodiversiteit en natuurwetgeving is dat kans zeer groot dat je een totaal verkeerde inschatting maakt. Met zo’n verkeerde inschatting ligt een overtreding op de loer. En vervolgens schiet het hele project in de vertraging. Dit kun je allemaal voorkomen door eerst een goede Quickscan uit te laten voeren. 

Een Quickscan kun je vrijwel altijd uitvoeren!


Het grote voordeel van een Quickscan is dat je deze altijd kunt uitvoeren onder voorwaarde dat; het licht is, het niet regent of sneeuwt.

De toetsing aan beschermde gebieden en houtopstanden is een bureaustudie, maar voor de toetsing aan beschermde soorten is een locatieonderzoek (eenmalig bezoek) nodig. De onderzoeksomstandigheden voor dit locatieonderzoek moeten gunstig zijn om het veldonderzoek optimaal te kunnen uitvoeren. Soorten laten zich sneller zien en horen bij gunstige weersomstandigheden en sporen zijn veel beter te vinden en vast te leggen.

Opties

Voorkom onnodige vertraging en wees op tijd met het uitzetten van een Quickscan Wet natuurbescherming! Habitat Ecologie wenst je veel succes met je projecten.

Voor iedere situatie een Quickscan. Ontdek welke optie bij jou past. We hebben namelijk een aantal opties voor je voorbereid. Ben je ruim op tijd met je planning dan kun je bijvoorbeeld voor de standard Quickscan kiezen, maar ervaar je toch tijdsdruk dan is een Quickscan binnen 5 werkdagen mogelijk een betere oplossing voor je. Is er echt sprake van spoed dan kan er binnen 24 uur na opdrachtneming een Quickscan worden uitgevoerd.

Telefoonnummer

06-51833870

Volg ons op LinkedIn